Què són les cobertes biosolars?

Una coberta biosolar és la combinació d’una superfície verda sobre la qual es posen mòduls fotovoltaics per tal que puguin interactuar entre si en la mateixa coberta o terrat d’un edifici, de manera que generin energia renovable i contribueixin a augmentar el verd urbà.

Actualment des de l’AMB s’està treballant en la instal·lació de les primeres cobertes biosolars en edificis públics de municipis metropolitans, les obres de les quals començaran durant l’últim trimestre d’aquest any. Les cobertes s’instal·laran a l’Escola Bressol Fàbregas (Sant Feliu de Llobregat), l’Edifici de l’Olivera (Sant Boi de Llobregat) i a la Biblioteca Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet). Les superfícies d’actuació seran diferents en cada cas, ja que s’ha dissenyat la millor solució per a cada edifici: en el cas de l’Escola Bressol Fàbregas s’instal·larà una coberta biosolar amb 1.288 m2 de verd + 100 plaques fotovoltaiques (FV); a l’edifici de l’Olivera es posaran 810 m2 de verd + 30 plaques FV, i a la Biblioteca es posaran 468 m2 de verd + 78 plaques FV. A més, en el cas de l’Escola Bressol la biosolar s’ha dissenyat com un espai per a activitats lúdiques a l’aire lliure per als infants i a l’Edifici de l’Olivera s’instal·larà un espai Àgora per a activitats educatives.

Davant els diferents reptes climàtics que afrontem al territori metropolità, resulten especialment interessants les solucions integrals que permeten assolir diferents objectius ambientals a la vegada, com és el cas de les cobertes biosolars. Un nombre creixent d’estudis suggereixen que aquesta integració proporciona avantatges al rendiment del panell fotovoltaic de fins a un 10 %, ja que la presència de vegetació fa que la temperatura de la coberta es mantingui estable per sota dels 25 °C (temperatura a partir de la qual el rendiment dels panells disminueix), cosa que afavoreix l’eficiència energètica dels panells i, per tant, dels edificis on es facin les instal·lacions.

Així doncs, els beneficis ambientals d’una coberta biosolar són els següents:

  • Generació  d’energia neta, de baixes emissions i sense generar soroll.
  • Millora de l’eficiència dels mòduls fotovoltaics evitant el sobreescalfament dels panells.
  • Reducció de la demanda energètica de l’edifici per l’aïllament que aporta la vegetació.
  • Millora de la qualitat de l’aire, ja que la vegetació absorbeix gasos contaminants (aproximadament 100 m2 de coberta verda poden absorbir fins a 20 kg de partícules contaminants (PM) en un any!).
  • Foment de la biodiversitat (per exemple la presència de pol·linitzadors).
  • Contribució a la reducció de l’efecte illa de calor per l’efecte refredant de la vegetació.
  • Emmagatzematge d’aigua (efecte esponja) i, per tant, prevenció d’inundacions locals i disminució de pressió sobre el clavegueram.

Així doncs, es podria dir que les cobertes biosolars poden contribuir de manera important a augmentar la resiliència urbana al canvi climàtic.

Al mateix temps, es tracta d’espais amb un elevat potencial educatiu i divulgatiu per transmetre de manera vivencial com s’integren aquestes solucions integrals en entorns urbans compactes aprofitant superfícies alternatives com és el cas de les cobertes dels edificis.

En principi es pot instal·lar una biosolar en qualsevol edifici amb coberta plana. El principal limitant és la capacitat de càrrega dels edificis, ja que la instal·lació d’una biosolar suposa un increment de pes important sobre el terrat a causa de tots els materials i capes que integren la coberta verda i pels mòduls fotovoltaics. Per tant, és clau disposar d’un estudi detallat sobre les càrregues que suporta cada coberta.