Situació d’excepcionalitat per sequera

Els episodis de sequera són ja una realitat al nostre territori com un dels efectes més importants del canvi climàtic. Les sequeres són cada vegada més recurrents, llargues i intenses, i els nivells de reserves d’aigua estan patint una reducció alarmant: arriben al 27 % de la seva capacitat (de mitjana). Per aquest motiu, l’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’excepcionalitat en molts municipis.

Aquesta situació extrema implica restriccions en l’ús de l’aigua potable, amb la finalitat de garantir-ne la disponibilitat per a les necessitats més bàsiques, com ara el consum humà i la higiene. En alguns casos, també hi ha restriccions en l’ús d’aigua potable en activitats, com la neteja de carrers o el reg de jardins i zones verdes. Aquí en fem un resum:

 • Consum màxim: la quantitat d’aigua màxima que pot utilitzar el municipi és de 230 litres per habitant i dia.
 • Reg: prohibit regar zones verdes i jardins públics o privats, tot i que es permet el reg puntual de supervivència amb regadora o gota a gota.
 • Piscines: l’ús d’aigua queda limitat al reompliment amb recirculació i a algunes excepcions.
 • Neteja de vehicles: es limita únicament a establiments concrets. També es permet en casos excepcionals, com els vehicles de transport d’aliments i animals.
 • Neteja de carrers i mobiliari urbà: es prohibeix la neteja amb aigua potable amb algunes excepcions. Els contenidors de matèria orgànica, per motius de salubritat, sí que es poden netejar.
 • Fonts ornamentals: prohibit omplir les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d’ús estètic, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica.
 • Granges: queda limitat l’ús a les quantitats necessàries.
 • Eliminació de pols en l’aire: prohibida la utilització d’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió de l’aire.

Aquestes mesures són necessàries per garantir la sostenibilitat dels recursos hídrics i evitar situacions més greus en un futur immediat. Tanmateix, la declaració de l’estat d’excepcionalitat és només una mesura puntual que no soluciona el problema de fons de la sequera.

El Pla estratègic del cicle integral de l’aigua (PECIA) té com a objectiu principal augmentar la garantia d’abastament d’aigua i potenciar l’ús de l’aigua regenerada (que és la que s’obté amb un tractament addicional a l’aigua depurada) i d’altres recursos hídrics alternatius (l’aigua de pluja o dessalinitzada, per exemple). És a dir, en funció de quin sigui l’ús final, s’utilitzarà una aigua o una altra: aigua potable per a l’ús domèstic, mentre que per a altres usos (reg, neteja de carrers, etc.) s’utilitzarà aigua que no té una qualitat superior com l’aigua per beure.  

De la mateixa manera, el PECIA fomenta l’estalvi d’aigua, promou el desenvolupament de tecnologies que permetin una gestió més eficient de l’aigua i adapta les pràctiques agrícoles i industrials perquè siguin més sostenibles, així com la millora en les infraestructures hidràuliques i la recollida d’aigües pluvials.

A més, atès que és vital conscienciar la ciutadania sobre la importància de l’aigua i la necessitat de fer-ne un ús responsable, el programa Compartim un Futur explica, en cadascuna de les activitats, que ens trobem en període de sequera, les restriccions que s’han implantat, les mesures i accions que duen a terme les administracions competents i què podem fer cadascú de nosaltres per minimitzar el consum d’aigua potable.

Per consultar l’estat de sequera i quines actuacions es porten a terme al vostre municipi podeu consultar el Visor de la Sequera (gencat.cat). També, a la Calculadora de l’aigua podreu esbrinar quina és la quantitat d’aigua que gasteu cada dia.  

Aquí us recordem algunes mesures que podeu prendre per tal d’estalviar aigua a casa:

 • Revisar les canonades i aixetes periòdicament per evitar fuites.
 • A l’hora de comprar electrodomèstics, és recomanable buscar els que incorporin dispositius que redueixen el consum d’aigua.
 • Mentre esperem que l’aigua de la dutxa s’escalfi, es pot recollir l’aigua en un cubell per després utilitzar-la per fregar, per exemple.
 • Utilitzar la rentadora amb la càrrega plena de roba per estalviar tant aigua com energia.
 • Regar les plantes a primera hora del matí o a última hora del dia per evitar-ne l’evaporació ràpida i ajudar-les a absorbir millor l’aigua. Això sí, amb regadora i reg de supervivència!
 • Tancar l’aixeta mentre ens rentem les dents o els plats.
 • Recollir l’aigua de pluja per regar les plantes o per netejar zones exteriors de la casa.