“El programa Compartim un Futur ofereix eines i estratègies per incentivar una participació activa en la millora de la societat”

Anna Casanova, docent a l’escola d’educació especial Can Rigol del Prat de Llobregat.

 1. En quin centre treballes? Quines assignatures imparteixes?

Treballo a l’escola d’educació especial Can Rigol del Prat de Llobregat. Imparteixo el currículum del programa de transició a la vida adulta (PTVA).

El programa de formació per a la transició a la vida adulta del CEE Can Rigol s’adreça als alumnes amb necessitats educatives especials que han complert setze anys d’edat i que estan portant a terme un currículum funcional, nivell NC2, i que necessiten seguir desenvolupant la seva autonomia personal i la seva integració social i laboral per incorporar-se posteriorment a un taller ocupacional.

El programa s’adequa a les característiques individuals del nostre alumnat:

 • Una temporalització de dos cursos.
 • Un pla individualitzat de cada alumne en què es prioritzen els objectius que afavoreixin l’assoliment de competències d’autonomia personal i social, i la previsió dels suports.

La proposta curricular té l’objectiu prioritari que els nostres alumnes amb necessitats educatives especials força significatives creixin i esdevinguin adults amb la màxima competència personal que permetin les seves capacitats, i que es puguin  incloure a la vida social.

Aquesta programació s’organitza en 3 àmbits d’experiència:

 • Àmbit 1. Autonomia personal en la vida diària
 • Àmbit 2. Integració social i comunitària
 • Àmbit 3. Orientació i formació laboral

Aquests àmbits porten implícit un caràcter obert i flexible, s’organitzen a través d’activitats que permeten contextualitzar al màxim els aprenentatges i adaptar-les a les necessitats individuals dels alumnes.

 1. Amb quin grup has participat al Compartim un Futur? La temàtica de l’activitat que heu fet, l’heu treballat puntualment o forma part d’una assignatura o projecte?

Amb un grup de 12 joves de 17 a 21 anys de PTVA (programa de transició a la vida adulta) amb diferents diagnòstics (paràlisi cerebral, síndrome de Down, trastorn generalitzat del desenvolupament, dificultats de comunicació) i diferents necessitats educatives. L’activitat “De cabàs a cabàs” ha estat inclosa dins el paquet d’activitats d’educació sostenible programades per a aquest curs.

No hem tingut dificultats per seguir l’activitat. L’educadora que ha portat a terme l’activitat coneix bé el nostre alumnat i té la capacitat i el saber fer d’adaptar els continguts i els materials a les necessitats dels nostres alumnes creant un clima de confiança i seguretat que afavoreix el gaudi i la participació en l’activitat.

Hem pogut adequar l’espai per dur a terme l’activitat de joc interactiu i preparar prèviament el vocabulari necessari amb les adaptacions específiques per a l’alumnat amb dificultats de comunicació que necessita ajuts tècnics o pictogrames. Els nois i noies van estar atents, molt contents i participatius i l’activitat es va dur a terme amb èxit.

 1. Com a centre, com treballeu l’educació per la sostenibilitat?

Som escola verda i com a tal tenim una línia d’actuació comuna establerta pèl Comitè Mediambiental del Centre, on hi participen tots els sectors de la comunitat educativa.

Cada tutor programa els continguts per als seus alumnes i fa les activitats d’ aula pertinents.

Les activitats externes  i les sortides es fan conjuntament amb els diferents grups de cada cicle.

Participem en totes les activitats mediambientals escolars organitzades per l’Ajuntament de la localitat.

Cada curs escolar dos mestres de l’escola participen en les activitats de formació permanent organitzades per l’Ajuntament del Prat.

 1. Què és el que més us ha agradat de l’activitat que heu realitzat?

La interacció de la persona que l’ha dut a terme amb l’alumnat i la seva capacitat d’adequació del llenguatge i continguts per als alumnes a qui anava adreçada.

 1. Dels coneixements apresos, què creieu que podreu posar en pràctica en el vostre dia a dia?

Els conceptes de reciclatge, reutilització i reducció de deixalles

Substitució del paper de plàstic i d’alumini per embolcalls sostenibles (portaentrepans)

Contaminació ambiental i acústica

Preservació del mediambient (mar, bosc…)

Alimentació saludable.

 1. Què creieu que us pot oferir un programa com el Compartim un Futur?

Continguts d’educació per la sostenibilitat, eines i estratègies per incentivar l’alumnat i el professorat, espais de reflexió i debat, participació activa en la millora de la societat, etc.