Els Ajuntaments metropolitans i la seva tasca de suport a l’empresa i l’emprenedoria

Els Ajuntaments, com a l’administració més propera a la ciutadania, desenvolupen un destacable paper de suport al teixit empresarial, tant el de nova creació com el ja existent que busca consolidar-se o créixer. Els serveis oferts acostumen a girar al voltant de dos eixos prioritaris: el del suport a la millora de l’ocupabilitat dels veïns i veïnes (mitjançant actuacions de formació, adquisició de competència professionalitat, suport en la recerca de feina o oferint un servei d’intermediació laboral amb les empreses) o les accions de millora a la competitivitat de l’empresa o l’emprenedoria local (ja sigui mitjançant serveis d’assessorament i finançament de noves activitats empresarials o mitjançant activitats de formació, sensibilització o seguiment per a la implementació de nous recursos que reverteixin en la millora dels resultats i eficàcia d’aquestes empreses).

Com no podria ser d’altra manera, aquest fet es replica als 36 Ajuntaments metropolitans, per l’impacte que aquestes polítiques generen al municipi, tant en termes d’índex de desocupació com en el de la generació de riquesa. A més a més, cal recordar que aquesta situació impacta d’igual manera a nivell de país, doncs al territori metropolità s’hi desenvolupa més de la meitat de l’activitat econòmica i ocupa a més de la meitat de persones de Catalunya.

L’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB treballa en la línia del suport als Ajuntaments perquè puguin maximitzar el servei rebut per part l’entramat econòmic local. Un dels exemples és el projecte creació d’Oficines metropolitanes d’Atenció a les Empreses (OAE): a partir de l’experiència desenvolupada per Barcelona Activa i l’expertesa que en matèria d’assessorament a les empreses disposen els Ajuntaments metropolitans, es pretén la transferència del coneixement i el desenvolupament de noves eines de suport (catàlegs de serveis, procediments o metodologies) pel creixement de la competitivitat empresarial del territori. Així, es dissenyarà conjuntament un model genèric de servei OAE metropolitana per realitzar una prova pilot a dos municipis, El Prat de Llobregat i Barberà del Vallès, per a la implementació d’aquest nou recurs. Es treballarà en l’elaboració d’un catàleg de tràmits i serveis compartit, junt amb un pla de formació i capacitació dels personal tècnics municipal i una proposta de pla de comunicació. Es busca l’estandardització de processos i metodologies que reverteixi en un millor servei a les empreses metropolitanes, per cobrir les seves necessitats. Proximitat, professionalitat i qualitat de servei, tres aspectes que han de revertir directament en el suport municipal a l’atenció de l’empresa metropolitana.

Podeu consultar més informacióhttp://agenciaeconomica.amb.cat/ca/projectes/detall/-/projecteADE/7223353/7154508