Baròmetre de la Bicicleta 2022: nous rècords d’ús de la bicicleta

El Baròmetre de la Bicicleta és l’estudi més extens entorn de la bicicleta que es fa a l’Estat espanyol. Des del 2008, la Red de Ciudades por la Bicicleta l’elabora cada dos anys. Consisteix en una enquesta a la ciutadania sobre diferents qüestions relacionades amb l’ús de la bicicleta i l’opinió sobre aquest mitjà de transport actiu i sostenible.

El Baròmetre de la Bicicleta 2022, que recull l’opinió d’unes 3.200 persones, confirma un augment generalitzat en l’ús de la bicicleta. Així mateix, constata que n’augmenta la freqüència d’ús. És a dir, creix tant el nombre de persones que utilitzen la bicicleta com el nombre de vegades que la fan servir.

Tant és així, que les persones que utilitzen aquest mitjà de transport diàriament o setmanalment creix un 40 % respecte del 2019.

En termes generals, l’ús de la bicicleta creix més de 4 punts respecte a la darrera edició del Baròmetre de la Bicicleta, realitzada el 2019. El 2022, un 57,1 % de les persones residents a l’Estat (d’entre 14 i 70 anys), és a dir, prop de 20 milions de persones, utilitza la bicicleta amb certa freqüència.

De manera similar, tots els tipus de desplaçaments presenten un creixement: els que més augmenten són els desplaçaments associats a la mobilitat quotidiana, ja sigui per anar a la feina (+11,1 %), anar al centre d’estudis (+10 %) o fer altres tasques quotidianes (+6,3 %), mentre que els desplaçaments associats al lleure o l’esport creixen a un ritme inferior, del 5,4 % i el 5,8 %, respectivament.

Aquest fet consolida els binomis bicicleta-ciutat i bicicleta-mobilitat, i s’allunya de la imatge esportiva i de lleure de la bicicleta que històricament ha sigut predominant al nostre territori.

La disponibilitat de bicicletes a les llars també creix: actualment, gairebé un 78 % de les llars disposa d’alguna bicicleta, quasi 4 punts més que fa tres anys. Tot i que les bicicletes majoritàries continuen sent mecàniques, les bicicletes elèctriques també creixen, i ja representen el 4 % de les bicicletes.

Les bicicletes de muntanya (BTT) es mantenen com les bicicletes més habituals, amb un 58,2 % del total. Cal posar de manifest, però, que les bicicletes urbanes es consoliden com a segona opció amb un 43,9 %, i són la tipologia de bicicleta que més s’ha incrementat respecte de l’edició anterior.

El Baròmetre de la Bicicleta també analitza com evoluciona l’ús de la bicicleta entre dones i homes. En aquesta edició es manté la tendència de reducció de la bretxa de gènere i s’assoleix el valor mínim de la sèrie, amb un 15,6 %.

Tanmateix, el més remarcable no és la dada en si, sinó el que representa. Tenint en compte que el Baròmetre de la Bicicleta 2022 quantifica un augment considerable d’usuaris entre el 2019 i el 2022, i que la bretxa de gènere segueix una tendència a la baixa, es pot afirmar que les persones que s’han sumat a la bicicleta en els darrers tres anys són, a parts iguals, homes i dones.

Si mirem les dades sobre accidentalitat i robatoris, ambdues es mantenen amb valors molt similars als del 2019. Per tant, tot i que l’ús de la bicicleta ha crescut de manera notable, ni els accidents ni els robatoris creixen especialment.

En relació amb els accidents, els més habituals segueixen sent els que tenen lloc a la ciutat, amb un 44,2 %. Tot i que en la majoria no hi ha implicació de tercers, un 25 % dels usuaris que han sofert un accident en bicicleta han estat víctimes d’un atropellament. I tot i que els accidents en carretera no són els més habituals, preocupen especialment per la seva gravetat.

Quan es pregunta als usuaris sobre els principals topalls per a l’ús de la bicicleta a la ciutat, la resposta és clara i fortament relacionada amb el trànsit motoritzat i la perillositat que comporta. Concretament, un 51,6 % de la població afirma que el perill per l’excés de trànsit motoritzat és el principal inconvenient d’anar en bicicleta per la ciutat.

També es constata l’ampli suport ciutadà a l’impuls de polítiques públiques que fomentin l’ús de la bicicleta. Per exemple, la construcció d’infraestructura segura, aparcaments o serveis de bicicleta compartida.

Per a més informació, consulteu l’informe complet aquí.