PMEC 2030

El PMEC és un programa dirigit principalment a actuacions vinculades a la transició energètica (energies renovables i eficiència energètica), a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i a tots aquells projectes de sensibilització i dinamització necessaris per fer que aquesta transició sigui justa i enfocada a una nova cultura de la sostenibilitat.

En el moment d’elaborar el Programa marc d’actuacions en energia i clima (PMEC), la societat metropolitana es troba sota l’impacte de la pandèmia de la covid-19. La sortida d’aquesta crisi ha de ser sostenible i per això els criteris aplicats a les actuacions d’aquest programa es vinculen a la descarbonització i també a la innovació i la creació d’ocupació sostenible tant des del punt de vista socioambiental com econòmic.  L’horitzó del PMEC és el 2030, tot i que centra les línies d’acció prioritàries en el període 2020-2023.

Els imports necessaris per executar les inversions que preveu el PMEC s’ajustaran i es consignaran anualment segons la disponibilitat de l’AMB en els exercicis successius. D’aquesta manera se’n garanteix la  dotació total en els pressupostos corresponents al període 2020-2023, però amb visió al 2030, atès que aquest és el primer any en què cal assolir els compromisos que estableix la UE per a tots els estats membres.

Des de l’aprovació del primer Pla de sostenibilitat de l’AMB (que finalitza el 2020) i amb l’aprovació posterior del Pla clima i energia 2030, l’AMB ha fet estudis de potencial energètic, ha planificat i gestionat instal·lacions energètiques i ha donat suport tècnic als municipis en matèria de mitigació i adaptació climàtica.

Aquestes actuacions requereixen una visió supralocal, concretament metropolitana, per raons que van des de la necessitat d’accelerar actuacions per assolir objectius o afavorir economies d’escala fins al suport als ajuntaments en una gestió cada vegada més complexa de l’energia.

El PMEC preveu, doncs, un conjunt d’actuacions en les quals es proposen diverses modalitats d’execució i de gestió que poden ser de col·laboració o concertació amb els ajuntaments metropolitans, amb altres administracions o entitats pròpies de l’AMB en el seus àmbits competencials, o bé de col·laboració, concertació, subvenció, informació i assessorament a entitats del sector privat o amb particulars.

Enllaç al programa complet